Bây giờ là:

KHU VỰC TRA CỨU

LỜI HAY - Ý ĐẸP

CLB VIOLET

LIÊN KẾT WEBSITE

Lịch âm dương

TRA TỪ ĐIỂN


Chọn từ điển theo yêu cầu:

Chát với chủ nhân

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Lê Xuân Đức)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của Lê Xuân Đức

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy quý vị chưa khám phá được hết những cái hay, cái đẹp của wesite cũng như chưa thể tải được các tài liệu từ Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Tìm kiếm trên Google

  Google

  ĐỀ THI HSG MÔN TIẾNG ANH NĂM 2010-2011

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Xuân Đức (trang riêng)
  Ngày gửi: 16h:45' 04-10-2011
  Dung lượng: 26.6 KB
  Số lượt tải: 3
  Số lượt thích: 0 người
  Uỷ ban nhân dân huyện lang chánh kỳ thi học sinh giỏi năm học 2010- 2011
  Phòng giáo dục và Đào tạo Môn: Tiếng Anh 9
  Thời gian làm bài: 150phút

  Họ và tên HS: ....................................SBD: ........

  (Đề thi này gồm có 3 trang, thí sinh không được phép sử dụng Từ điển)
  Question 1: Pick out the word with underline part pronounced differently from that of the others

  1. A. heat B. teach C. bread D. mean
  2. A. pockets B. dreams C. tables D. lessons
  3. A. row B. know C. plow D. now
  4. A. arrive B. sight C. island D. prison
  5. A. need B. it C. meat D. meet

  Question 2: Choose the best option from A,B,C or D to complete sentences
  1. John is interested in ................ Vietnamese
  A. to learn B. learn C. learnt D. learning
  2. He is lucky .................... all his exam.
  A. passing B. to pass C. pass D. passed
  3. After a month, Lan got used to ..... in her new school.
  A. study B. studying C. studied D. is studying
  4. They are good friends. They ..............each other for a long time.
  A. know B. have known C. knew D. knowing
  5. Where is Janet? She is out. She said she..................back soon.
  A. is B. would be C. was D. will be
  6. She hasn’t finished the letter ............
  A. already B. just C. yet D. never
  7. She asked me ............ a driving license.
  A. if I have B. whether I have C. if I had D. whether I have had
  8. She asked me .... I was born in Lang Chanh.
  A. so B. as C. if D. because
  9. Thu is a good ........ She can type 60 words per minute.
  A. typer B. type C. typist D. typewriter
  10. This is the boy .... John.
  A. calling B. calls C. called D. to called

  Question 3: Give the correct form of verbs in brackets to complete the following senteences

  1. I (not see) your sister for a long time.
  2. He wishes he (work) harder but it’s too late now.
  3. Over the years, he (collect) thousands of stamps.
  4. He (work) all day yesterday.
  5. Lan isn`t in her room. She (cook) in the kitchen
  6. Don`t forget (lock) the door before (go) to bed.
  7. Lan bought a new book yesterday. She (read) it tonight.
  8. That bridge (rebuild) in 2005.
  9. Look at those black clouds! It (rain)
  10. What about (go) fishing this afternoon?
  Question 4: Read the descriptions of some means of communication. What is the correct word (letter A E) for each one.
  1. a mean of sending message by the use of electric current
  2. a system of sending sound, invented by Alexander Bell
  3. a mean off showing broadcast programmers with moving pictrures and sounds.
  4. a prited pudlication, containing news, ads, articles,....
  5. a mean of broadcasting programmers forpeople to listen to
  A. telephone
  B. radio
  C. newspaper
  D. telegraph
  E. television
  
  
  Question 5: Reading the passage then choose the best answer of A, B, C or D for each question

  Every year, many people in the world learn English. Some of them are young children. Others are teenagers. Many are adults. Some learn at school. Some learn in evening classes. A few learn English by themselves or just by hearing the language on television or among their friends. Most people must work hard to learn English.
  Why do all these people want to learn English? It is difficult to answer that question. Young children learn
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  Truyện cười

  Photobucket